в Пловдив / РИОСВ

Етикет: РИОСВ

Новини за РИОСВ

Поредна победа в защита на чистия въздух в Пловдив и региона. Съветниците от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ в ОбС на града положиха сериозни усилия да информират гражданите и институциите за потенциалните негативни въздействия от изграждането на завод за рециклиране на гуми в район „Южен“, бяха и активни участници в процесите, които доведоха до приемане на обща декларация от Общинския съвет срещу инсталацията. РИОСВ прекрати процедурата за инвестиционното намерение за завода с мотив – липсата на минимално отстояние от 500 метра между площадката на планираната инсталацията и редица обекти, подлежащи на здравна защита. От ПП-ДБ само преди дни изтъкнаха екологичните рискове от работата на завода, като освобождаването на вредни газове, токсични химикали, замърсяване на почвата и водите и емисиите на фини прахови частици и тежки метали в атмосферата. Неяснотата относно управлението и обезопасяването на опасния отпадък беше още един аспект, който съветниците подчертаха. Това доведе и до успешното възражение, което представиха те пред РИОСВ през декември, след което последва отмяната на първото обществено обсъждане на проекта. „Безопасното и екологично бъдеще на града ни ще продължи да бъде наша кауза. Затова няма да се откажем и занапред от исканията ни за цялостен и отговорен подход при решението на подобни казуси“, категорични са […]

През ноември Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив наложи имуществени санкции и глоби за над 24 000 лева на физически и юридически лица, нарушители на екологичното законодателство чрез наказателни постановления или сключени споразумения с тях. Вследствие на осъществяваната активна контролна дейност, през месеца експертите на екоинспекцията дадоха 23 предписания и съставиха 7 акта.  Сред нарушителите са две предприятия в гр. Първомай – оператор на когенерационна централа, който не е провел две последователни години изискуемите собствени периодични измервания по отношение на атмосферния въздух, както и консервно предприятие, изпускало отпадъчни газове с концентрация на азотни оксиди над нормите. Акт е съставен на концесионер  на кариера за добив на мрамор от находище край с. Куртово Конаре за установено емитиране на прахообразни вещества в атмосферата при извършваната обработка на добития материал. На предприятие за млекопреработка в гр. Стамболийски от екоинспекцията са изпратили покана за налагане на текуща месечна санкция, след като инспекторите са установили превишение на нормите за допустими емисии на азотни оксиди. На две дружества са съставени актове за нарушаване разпоредбите на закона за водите, след като служители на РИОСВ – Пловдив са установили неспазване на условия в издадените разрешителни за заустване – отклонения от заложените индивидуални норми, както и […]

Днес Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловди (РИОСВ – Пловдив) беше домакин на студенти от магистърска програма „Химия и екология“ при Химическия факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Под ръководството на пиар – експерта от екоинспекцията и ръководителя на програмата, доц. Георги Патронов, те проведоха изнесена лекция по учебната дисциплина „Научно-изследователска практика“ в направления „обща екология“ и „инженерна екология“. Младите специалисти се запознаха с работата на институцията и прилаганото екологично законодателство. Фокусът беше насочен върху осъществяваната от РИОСВ – Пловдив контролна дейност по отношение на защитата от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, правомощията на държавните контролни органи върху производството, пускането на пазара, употребата, съхраняването и износа им, мерките за прилагане на европейски регламенти, свързани с регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали. Дискусии предизвика поднесената от началник отдел «Контролна дейност» информация за Директива Севезо III,  имаща за цел предотвратяване на опасностите от големи аварии, свързани с опасни химични вещества и ограничаване на последствията от тях не само за хората, но и за околната среда и осъществяваният контрол на операторите на предприятия и съоръжения с нисък и висок рисков потенциал.

През август експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) са извършили 115 проверки и са съставили са 7 акта  за констатирани нарушения. Институцията е издала и 5 наказателни постановления на нарушители. Общо събраните суми от РИОСВ по наложени  глоби и санкции през месеца са 49 289 лева. РИОСВ е реагирала на 77 жалби и сигнали. Голяма част от тях са свързани с бедстващи животни. В резултат на адекватните действия на експертите, за лечение в Спасителния център за диви животни – гр. Стара Загора са изпратени 23 екземпляра от защитени видове животни – сови, бързолети, щъркели, таралежи и други. Съставени са актове за неизпълнение на поставени в комплексните разрешителни условия за чистотата на атмосферния въздух – единият е на предприятие за производство на целулоза и хартия в Стамболийски за усетена характерна миризма извън границите на обекта, а вторият – на металургична компания за неосъществени технически мерки за оптимизиране работата на пречиствателни съоръжения за технологични газове. Акт е съставен и на цех за производство на олио в Първомай за непроведени собствени периодични измервания. Възобновена е текуща месечна санкция на предприятие за производство на пелети за изпускане в атмосферния въздух на отпадъчни газове с концентрация на въглероден […]

Продължава обгазяването на Пловдив. Пет нови сигнала за силни миризми, основно в район „Северен“, са постъпили само за ден в регионалната екоинспекция. Едното място е ул. „Напредък“ и КАТ, където е констатирано струпване на голямо количество отпадъци от различен произход – смесени битови, хартиени, едрогабаритни (тоалетни, мивки, шкафове). Въпреки, че на мястото са били разположени 2 контейнера за отпадъци тип „лодка“ и 4 контейнера тип „бобър“, те са били празни. Инспекторите са станали свидетели на запалени отпадъци, както и на следи от стари огнища, а във въздуха се е носила специфичната миризма на изгоряло. Под указания на РИОСВ горящите отпадъци са били изгасени. Второ място е теренът под моста на Карловско шосе, в близост до Арман махала, при обръщалото на автобуси от градския транспорт. На купчини са изхвърлени стари мебели, гуми, чували, кашони, битови отпадъци. Територията около Окръжна болница също е била силно замърсена основно с промишлени отпадъци. Еко инспекторите отново са посетили и конната база в землището на село Царацово, където в следобедните часове в понеделник възникна пожар, след като бяха запалени отпадъци от торова маса и постеля от слама. При повторната проверка е констатирано, че запалената маса все още тлее и от нея към града се носи неприятна […]

РИОСВ – Пловдив наложи санкция в размер на 7000 лева на голямо предприятие за производство на хартия и целулоза в Стамболийски. Установеното нарушение е свързано с неспазване на едно от задължителните условия в комплексното разрешително, съгласно което всички емисии на вредни вещества от инсталациите на предприятието следва да се изпускат в атмосферния въздух организирано през изпускащите устройства. Операторът не е спазил това условие и е допуснал нерегламентирано изпускане на отпадъчни газове в атмосферата, които са носители на интензивно миришещи вещества. За ситуацията РИОСВ е била информирана от подадени сигнали от граждани за остри миризми в града, след което е предприела спешна проверка.

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) и Дирекция „Екология и управление на отпадъците“ на Община Пловдив организират колоритен детски празник с конкурс за рисунка на асфалт на тема „Цветовете на природата“. Той ще се проведе на 5 юни – Световния ден на околната среда. Събитието се организира по случай 50-годишния юбилей на екологичния празник, обединявайки милиони хора от целия свят, като ги ангажира в усилията за защита и възстановяване на Земята. Организаторите канят децата на Пловдив да се включат в инициативата. Групи, доведени от родители и учители, също са добре дошли. За всеки млад творец ще бъдат осигурени тебешири. Участниците ще научат повече за защитената територия Природна забележителност „Хълм на Освободителите“ и ще имат възможност да участват във викторина за проверка на знанията за околната среда. Предвижда се томбола с награди.  Най-добрите в художествения конкурс ще бъдат отличени с грамоти. РИОСВ – Пловдив ще зарадва всеки от участниците с книжка – богато илюстрирана екологична приказка в рими. Мястото на празника е началото на Централната алея на хълм „Бунарджика“ в района на чешмата, непосредствено над Националната търговска гимназия и Професионалната гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване, под Акведуктите (координати: 42.14303019258958, 24.74017436903488). Той ще започне в 10 часа и […]

Директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) постави срок до 15 февруари на кметовете на общините на територията си да предприемат строги мерки по изпълнение на ангажиментите си за управление на отпадъците. До тази дата те трябва да изготвят краткосрочни и дългосрочни планове за извършване на проверки за наличие на нерегламентирани сметища, включително на речните легла и прилежащите им територии, които да изпратят на екоинспекцията. Тези планове трябва да включват мерки за организация и контрол на дейностите, свързани с образуването, събирането (включително разделното събиране), съхраняването, транспортирането, третирането на битови и строителни отпадъци във всяко едно населено място по такъв начин, че да не се допуска изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места, образуването на сметища и повторното замърсяване на вече почистени терени. На всички кметове е дадено предписание нерегламентираните сметища да бъдат почистени до края на месец март, и да не допускат  последващо замърсяване. След този срок екипи на РИОСВ – Пловдив започват проверки за изпълнението на предписанията, и ако не са изпълнени, ще се налагат глоби на градоначалниците. Освен от кметовете, екоинспекцията е поискала информация и от директора на Областно пътно управление – Пловдив за предприетите от институцията действия за контрол […]

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) надгради системата си за обмен на документи като поредна стъпка към електронното управление в администрацията. Става дума за електронна препоръчана поща, чрез която сигурно се изпращат и получават съобщения. Тя е успешно интегрирана в деловодната система на институцията от ноември. От възможностите, които предлага електронната препоръчана поща могат да се възползват както физически и юридически лица, така и административните органи; лицата, осъществяващи публични функции; организациите, предоставящи обществени услуги. Системата за сигурно електронно връчване включва комплекс от ресурси и услуги по изпращане и получаване на съобщения между активни доставчици и получатели на електронни административни услуги, които са регистрирани в нея. Достъпът до системата се осъществява през уеб интерфейс, на електронен адрес https://edelivery.egov.bg На практика услугата представлява електронен еквивалент на препоръчаната поща с обратна разписка. Времето на изпращане и получаване на документа или съобщението и неговото съдържание се удостоверява с квалифициран времеви и електронен печат. Позитивите са както за потребителите на услуги, така и за институцията. За достъп до системата не е задължително гражданите да притежават електронен подпис. Регистрацията е възможна и чрез Персонален Идентификационен Код (ПИК), получен от НАП или НОИ. Получени или изпратени чрез системата съобщения се считат […]

Няма повече новини