РИОСВ – Пловдив спаси 23 екземпляра от защитени видове животни

През август експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) са извършили 115 проверки и са съставили са 7 акта  за констатирани нарушения. Институцията е издала и 5 наказателни постановления на нарушители. Общо събраните суми от РИОСВ по наложени  глоби и санкции през месеца са 49 289 лева. РИОСВ е реагирала на 77 жалби и сигнали. Голяма част от тях са свързани с бедстващи животни. В резултат на адекватните действия на експертите, за лечение в Спасителния център за диви животни – гр. Стара Загора са изпратени 23 екземпляра от защитени видове животни – сови, бързолети, щъркели, таралежи и други. Съставени са актове за неизпълнение на поставени в комплексните разрешителни условия за чистотата на атмосферния въздух – единият е на предприятие за производство на целулоза и хартия в Стамболийски за усетена характерна миризма извън границите на обекта, а вторият – на металургична компания за неосъществени технически мерки за оптимизиране работата на пречиствателни съоръжения за технологични газове. Акт е съставен и на цех за производство на олио в Първомай за непроведени собствени периодични измервания. Възобновена е текуща месечна санкция на предприятие за производство на пелети за изпускане в атмосферния въздух на отпадъчни газове с концентрация на въглероден […]

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Pinterest
Email
РИОСВ - Пловдив

През август експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) са извършили 115 проверки и са съставили са 7 акта  за констатирани нарушения. Институцията е издала и 5 наказателни постановления на нарушители. Общо събраните суми от РИОСВ по наложени  глоби и санкции през месеца са 49 289 лева.

РИОСВ е реагирала на 77 жалби и сигнали. Голяма част от тях са свързани с бедстващи животни. В резултат на адекватните действия на експертите, за лечение в Спасителния център за диви животни – гр. Стара Загора са изпратени 23 екземпляра от защитени видове животни – сови, бързолети, щъркели, таралежи и други.

Съставени са актове за неизпълнение на поставени в комплексните разрешителни условия за чистотата на атмосферния въздух – единият е на предприятие за производство на целулоза и хартия в Стамболийски за усетена характерна миризма извън границите на обекта, а вторият – на металургична компания за неосъществени технически мерки за оптимизиране работата на пречиствателни съоръжения за технологични газове. Акт е съставен и на цех за производство на олио в Първомай за непроведени собствени периодични измервания. Възобновена е текуща месечна санкция на предприятие за производство на пелети за изпускане в атмосферния въздух на отпадъчни газове с концентрация на въглероден диоксид и прах над нормата за допустими емисии.

След анализ на резултати от проведен собствен мониторинг експерти на РИОСВ – Пловдив са констатирали, че дружество от хранително-вкусовата промишленост в с. Житница зауства отпадъчни води над заложените индивидуални емисионни ограничения в издаденото разрешително и му е съставен акт за установяване на административно нарушение.

При проверка след постъпил сигнал за замърсяване на атмосферния въздух от комин на млекопреработващо предприятие в Пловдив е установено, че се извършва нерегламентирано изгаряне на дървени палети в котел за твърдо гориво, като с това се нарушават изискванията на Закона за управление на отпадъците. С нарушителя е сключено споразумение по реда на АПК. Завод в Пловдив също е сред нарушителите, след като е забавил предоставянето на информация за извършени трансгранични превози на отпадъци, да което му е съставен акт.

Във връзка с разрасналия се пожар, възникнал в землището на с. Хвойна, община Чепеларе и многобройните жалби за задимяване, постъпили в Община Асеновград, екоинспекцията съвместно с Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС е провела измервания с мобилен газанализатор GASMET в населените места Нареченски бани, с. Бачково и гр. Асеновград.

Вярвайки, че провеждането на открити, прозрачни и законосъобразни процедури с активното участие на всички заинтересовани страни е правилният начин за работа в полза на околната среда, през м. август ръководството и експерти на РИОСВ – Пловдив са провели работни срещи с граждани във връзка с изразения от тях значим обществен интерес по повод инвестиционни намерения за изграждане на кариери за добив на подземни богатства в землищата на населените места и провежданите процедури по оценка на въздействието върху околната среда.  Те са преминали в конструктивен дух, като на заинтересованите са запознати с последователността на етапите на процедурите по ОВОС, на какъв етап са инвестиционните намерения и са обсъдени конкретни проблеми.

РИОСВ – Пловдив осигури публичност на дейността си. През месеца са публикувани 376 документа на интернет страницата на институцията, разпространени са прессъобщения, свързани с контролни, превантивни и информационни аспекти от дейността й, а също е предоставяна информация на заинтересовани лица при спазване процедурите и изискванията на Закона за достъп до обществена информация.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Email

Още новини