РИОСВ – Пловдив проведе обучение на магистри от специалност Химия и екология

Picture of Румен Георгиев
Румен Георгиев
Главен редактор / [email protected]
РИОСВ - Пловдив проведе обучение на магистри от специалност Химия и екология

Днес Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловди (РИОСВ – Пловдив) беше домакин на студенти от магистърска програма „Химия и екология“ при Химическия факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Под ръководството на пиар – експерта от екоинспекцията и ръководителя на програмата, доц. Георги Патронов, те проведоха изнесена лекция по учебната дисциплина „Научно-изследователска практика“ в направления „обща екология“ и „инженерна екология“.

Младите специалисти се запознаха с работата на институцията и прилаганото екологично законодателство. Фокусът беше насочен върху осъществяваната от РИОСВ – Пловдив контролна дейност по отношение на защитата от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, правомощията на държавните контролни органи върху производството, пускането на пазара, употребата, съхраняването и износа им, мерките за прилагане на европейски регламенти, свързани с регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали.

Дискусии предизвика поднесената от началник отдел «Контролна дейност» информация за Директива Севезо III,  имаща за цел предотвратяване на опасностите от големи аварии, свързани с опасни химични вещества и ограничаване на последствията от тях не само за хората, но и за околната среда и осъществяваният контрол на операторите на предприятия и съоръжения с нисък и висок рисков потенциал.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Имейл
© 2024 vPlovdiv.com - Актуални новини и събития в Пловдив