Избори 2024

Водещи новини

РИОСВ: Пректът да пробива под Водната палата не застрашава екологията

Picture of Румен Георгиев
Румен Георгиев
Главен редактор / [email protected]
РИОСВ - Пловдив

Пректът да пробива под Водната палата не застрашава екологията, попадаща в територията му. Това става ясно от позицията на РИОСВ, предвид засиления обществен интерес по казуса.

Уведомление за инвестиционното предложение за пробива под Водната палата е депозирано от страна на община Пловдив в РИОСВ – Пловдив през 2013 година. За него е проведена процедура по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и е издадено становище. Съгласно изискванията на същата наредба то е публикувано на сайта на инспекцията в законоустановения срок (на 3.06.2013 г.) и е публично достъпно до 2019 година.

Към момента всички становища по чл. 2, ал. 2, издадени между 2012 и средата на 2017 година (включително становището на РИОСВ – Пловдив от 2013 година) са със статус „архивирани“ чрез прекратяване на публичния достъп. Причини за това са липсата на законово регламентиран период от време, в който информацията следва да бъде публично достъпна в интернет и необходимостта от спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

През 2022 година в екоинспекцията е внесена допълнителна информация за частични изменения на параметрите на инвестиционното намерение, по които РИОСВ – Пловдив се е произнесла с писмо на 15 август 2022 година.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Имейл

Вашият надежден източник на информация за Пловдив и областта.

© 2024 vPlovdiv.com - Актуални новини и събития в Пловдив