в Пловдив / средна работна заплата

Етикет: средна работна заплата

Новини за средна работна заплата

Средната брутна месечна работна заплата в област Пловдив за септември е 1 800 лева, съобщават от Териториално статистическо бюро ЮГ към Националния статистически институт. През третото тримесечие на 2023 г. тя се увеличава спрямо второ тримесечие с 3.6%. Най-голямо увеличение в заплащането се наблюдава в дейностите „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – с 21.1%, „Образование“ – 14.5% и „Финансови и застрахователни дейности“ – с 13.8%. Намаление на средната месечна работна заплата е регистрирано в дейностите „Транспорт, складиране и пощи“ – с 1.0% и „Други дейности“ – с 0.8%. Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през трето тримесечие на 2023 г. са получили заетите в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 4 278 лв. Най-ниско платени са били работещите в хотели и ресторанти – 1 098 лв. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата, в област Пловдив, през трето тримесечие на 2023 г. в обществения сектор нараства с 14.3%, а в частния сектор – с 15.9%. По размер на средното възнаграждение Пловдивска област продължава да заема шесто място сред 28-те области в страната с 1 736 лева. С най-висока средна месечна работна заплата е област София (столица) – 2 […]

Средната брутна месечна работна заплата в област Пловдив за месец юни е 1 662 лева, сочат данните на Териториалното статистическо бюро – Юг. Това нарежда града на тепетата на 6-то място в страната. На първо място е София – с 2 697 лв., а на последно – област Видин – с 1 288 лева. Най-висока средномесечна заплата в Пловдив и областта през второто тримесечие на тази година са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите на създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения – 4 146 лв., производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива – 2 730 лв. и хуманно здравеопазване и социална работа – 2 129 лева. Най-ниско платени са били наетите лица в селското, горското и рибно стопанство“ – 1 071 лв., в хотелиерство и ресторантьорство и в административни и спомагателни дейности – 1 081 лева.

Средната месечна заплата в Пловдив област за първите три месеца на годината е 1606 лева. Спрямо същия период на предходната година в обществения сектор брутното възнаграждение нараства със 17,5%, а в частния сектор – с 16,9%, показват данните на  Териториалното статистическо бюро – Юг. Статистиката сочи още, че по размер на заплатата, Пловдивска област е на шесто място в страната, като първенството държи София с 2 603 лева. В края на март 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в Пловдивска област са с 3,3% повече в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 20,8%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 8,9% и „Финансови и застрахователни дейности“ – с 6,6%.

Средната брутна месечна работна заплата в област Пловдив за месец  юни е 1 480 лева, сочат данните на Териториалното статистическо бюро – Юг. Това нарежда града на тепетата на 7-мо място в страната. На първо място е София – с 2 373 лв., а на последно – област Кюстендил с 1 126 лева. В Пловдив и областта най-високо средномесечно трудово възнаграждение през второто тримесечие на 2022 г. са получили наетите в сферата на създаване и разпространение на информация и творчески продукти и далекосъобщения – 3 357 лв., производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива – 2 410 лв. и здравеопазване и социална работа – 2 032 лева. Най-ниско платени са били работещите в хотелиерството и ресторантьорството – 989 лв.,  и административните дейности – 993 лева.