в Пловдив / Дирекция Здравеопазване

Етикет: Дирекция Здравеопазване

Новини за Дирекция Здравеопазване

Работна среща между академичната общност на Медицински университет Пловдив в лицето на ректора проф. д-р Мариана Мурджева и заместник-ректорите проф. Анастас Баталов и проф. Благой Маринов, директорът „Здравеопазване“ към Община Пловдив д-р Калин Калинов, членове на здравната комисия към Общински съвет-Пловдив и управители на общински лечебни заведения начерта основните насоки за работа в краткосрочен и средносрочен план за справяне с очакваната криза в болничната и доболнична помощ. Доктор Калинов запозна присъстващите с текста на съвместно изготвен меморандум за сътрудничество, който предстои да бъде подписан между Дирекция Здравеопазване на Община Пловдив и Медицинския университет. Това ще даде възможност на специализанти от общинските лечебни заведения да повишат квалификацията си в научните центрове на университета, а в същото време студенти от МУ Пловдив ще могат да специализират в пловдивските общински болници. „Така ще се работи и за преодоляване на кадровия дефицит в общинските лечебни заведение, което е един от сериозните проблеми за нас. Община Пловдив ще предложи на принципала Общински съвет да гласува отпускането на 45 хиляди лева от средствата, получени от дейността на тези заведения, които са търговски дружества, да бъдат насочени за изплащане на стипендии на студенти, след което те да започнат работа в нашите болници“, коментира доктор Калинов. Участниците в […]