Избори 2024

Водещи новини

Два академични Оскара получи Медицински университет – Пловдив

Picture of Румен Георгиев
Румен Георгиев
Главен редактор / [email protected]
Медицински университет Пловдив - Академични оскари 2022

Медицински университет – Пловдив спечели две първи места в рейтинговата система на всички 52 висши училища в България за 2022 година и беше отличен с два академични Оскара. В направление Медицина МУ-Пловдив е на челното място за пета поредна година. Университетът е първенец и в професионално направление Обществено здраве.

Ректорът на МУ-Пловдив проф. д-р Мариана Мурджева получи от името на висшето училище двата академични Оскара днес по време на официална церемония в София.

Комплексната оценка от Рейтинговата система има все по-голямо значение при финансирането на висшите училища и е неоспоримо доказателство за техния авторитет. Оценката се основава на данните, отчетени по определени групи индикатори: учебен процес – 30% тежест, научна дейност – 20%, учебна среда – 2.5%, социално-битови и административни услуги – 2.5%, престиж – 5%, реализация на завършилите – 40%.

Рейтинговата система за 2022 година потвърждава положителните тенденции на развитие на МУ-Пловдив, които заслужено го нареждат на челните места в класациите.

Учебният процес е традиционно силна страна на Медицински университет – Пловдив.

Програмната акредитация на професионалните направления показва тенденция на непрекъснато повишаване. Много високи са акредитационните оценки за специалностите Медицина 9.5, Дентална медицина 9.51, Фармация 9.32.

Все по-високи стойности се отбелязват по индикатора ексклузивност на преподавателския състав, което отразява стремежа на МУ-Пловдив да създава собствени кадри, осигуряващи съвременно и качествено обучение във всички професионални направения.

Индикаторът международна мобилност определя лидерска позиция на МУ-Пловдив в професионалните направления Медицина и Дентална медицина. Нарасналото участие на студенти в програми за академичен обмен се дължи на доброто управление и организация от страна на висшето училище, включващи установяване на институционални спогодби, предоставяне на възможности, признаване на изпити и др.

МУ-Пловдив заема първо място в груповия индикатор Научна дейност в направленията Медицина и Дентална медицина. Най-високи стойности в тази група показват индикаторите Индекс на цитиране по научна област в Scopus и в Web of Science, Документи, цитирани поне веднъж, Статии в научни списания, Участие на студенти в НИД.

Две поредни награди „Питагор“ за млади учени, както и два патента и два полезни модела на изследователите от МУ-Пловдив са част от доказателствата за формирането на устойчива и притегателна научна общност.

В резултат на политиката на стимулиране на научната активност в МУ-Пловдив трима академични преподаватели за поредна година са сред първите 2% на най-добрите учени в света в класацията, публикувана от учени на Станфордския университет за 2021 година.
Модернизираната научна инфраструктура е предпоставка за нарасналата активност на изследователския състав и за реализирането на авангардни изследвания, фокусирани върху трансфера на знания и технологии в практиката.

Висшето училище в едно от малкото у нас със статут на изследователски университет. МУ-Пловдив е участник в Стратегическа национална програма за иновации и наука и един от петте университета в страната по развитие на научноизследователската дейност. Медицински университет – Пловдив е изявен участник в Рамковата програма „Хоризонт 2020“, която в областта на науката е най-голямата не само в Европа, а и в целия свят.

Акредитираните докторски програми в професионални направления показват тенденция за трайно нарастване. По този индикатор МУ-Пловдив заема първо място в направленията Дентална медицина и Обществено здраве.

Индикаторите Общо средства за НИД на студент и Привлечени средства за НИД на студент отреждат първо място на Университета във всички професионални направления.

В групата индикатори Учебна среда МУ-Пловдив е лидер по ползваемост на библиотечния фонд. Високата честотата на използване на библиотечните единици е израз на тяхната релевантност на учебния процес.

Индикаторът Учебна застроена площ на студент е показателен за грижата на Университета да осигури модерна материална база, предоставяща възможности за съвременна подготовка и научни изследвания. Обучението на студентите се провежда в шест акредитирани университетски болници. Изграден е Медицински Симулационен Тренировъчен Център, който е единствената по рода си обучителна структура в областта на медицинското образование в България.

В групата индикатори Социално-битови и административни услуги се забелязват трайни тенденции към подобряване средата за студентите в МУ-Пловдив.

МУ-Пловдив държи първото място по индикатор Стипендии в направление Медицина и осигурява качествено образование, отговарящо на най-добрите стандарти в Европа.

Групата индикатори Реализацията на пазара на труда отразява друга силна страна на МУ-Пловдив. Индикаторът Приложение на придобитото висше образование и реализация по призвание е с най-високи стойности в професионалните направления Медицина и Обществено здраве, отреждащи традиционно първо място в рейтинговата система.

По индикатора Принос към осигурителната система МУ-Пловдив е на първо място в направленията Медицина и Обществено здраве. Индикаторът е показателен за реализацията на завършилите студенти на пазара на труда.

Безработицата сред завършилите е традиционно ниска, като рейтингът сочи, че в сравнение с останалите медицински висши училища безработицата сред завършилите „Фармация“ в МУ-Пловдив е най-ниска.

Първите места на Медицински университет – Пловдив в Рейтинговата система на висшите училища в България са резултат от всеотдайния труд на всички – академично ръководство, преподаватели, студенти, специализанти и докторанти.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Имейл

Вашият надежден източник на информация за Пловдив и областта.

© 2024 vPlovdiv.com - Актуални новини и събития в Пловдив