в Пловдив / предучилищно образование

Етикет: предучилищно образование

Новини за предучилищно образование

Съгласно нормативните изисквания всички деца от 4-годишна възраст до постъпването им в първи клас подлежат на задължително предучилищно образование. За новата 2024/2025 учебна година всички деца, родени през 2018, 2019 и 2020 година, следва да посещават детска градина. За 5- и 6-годишните деца ( родените през 2018 и 2019 година) обучението може да се осъществява и в предучилищните групи към училищата. В град Пловдив такива групи има към 14 училища. За 4-годишните деца единствената възможност е да бъдат записани в детска градина. За проследяване обхвата на децата, подлежащи на задължително предучилищно образование, от общинската администрация на град Пловдив е изискана информация от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ на МРРБ за всички деца, които имат поне един адрес (настоящ или постоянен) в град Пловдив към 01.01.2024 г. Чрез електронната система за прием на ученици в първи клас, която има раздел за проследяване на обхвата на децата, е направена извадка на тези от тях, които не посещават нито едно детско или учебно заведение на територията на страната. Тази обработка е възможна благодарение на интеграцията на системата на град Пловдив с НЕИСПУО (Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование). От 13 май започва кандидатстването за прием на ученици в […]

Децата, навършили 4-годишна възраст, започват задължително да посещават предучилищни групи от началото на следващата учебна година – 15 септември 2023 г. Тези от тях, които не са били записани в първа група през 2022 г., ще постъпят във втора група на детската градина също на 15 септември. Задължителното предучилищно образование за 4-годишните влиза в сила за/от учебната 2023/2024 г, съгласно Закона за предучилищното и училищното образование, а първите обхванати деца са родените през 2019 година. От отдел „Образование“ на Община Пловдив напомнят, че в текущите класирания, които се провеждат всеки месец, родителите на 4-годишните деца вече могат да подават заявления. След края на класиранията децата се записват в рамките на указания за съответното текущо класиране срок и могат да постъпят веднага в първите групи за настоящата учебна година. От основното класиране на 11.05.2023 г. децата кандидатстват за новата учебна година и следва да постъпват на детска градина на 15.09.2023 г. Кметът Здравко Димитров открива новата детска градина в район „Южен“ Децата, които посещават частни детски градини и занимални, разкрити с разрешението на министъра на образованието и науката и вписани в Регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, могат да продължат обучението си в тях. Четиригодишните деца, за […]